2017 január 25. 10:30
Módosult az „Erdő-környezetvédelmi kifizetések” elnevezésű (VP4-15.1.1-17 azonosító jelű) felhívás, valamint az 1. számú melléklet.

A felhívás 7. További információk fejezetéből az örökös esetében alkalmazandó eljárást illetően az alábbi bekezdés törlésre került:

„A támogatást igénylő elhalálozása esetén az örökös részére adható ki támogatói okirat, ha erre vonatkozó kérelmét benyújtotta a Kincstárhoz, és maradéktalanul megfelel a felhívásban meghatározott jogosultsági és a kötelezettségátadásra vonatkozó feltételeknek.

A támogatást igénylő halála esetén a támogatói okirat kiadására irányuló kérelem benyújtásának lehetőségéről az eljáró hatóság tájékoztatja az általa ismert örököst. Amennyiben a támogatási kérelem benyújtására meghatalmazott közreműködésével került sor, akkor a tájékoztatás a meghatalmazott útján kerül megküldésre.

Amennyiben az örökös kérelmezi a támogatói okirat kiadását, az irányító hatóság - a közbenső szervezet bevonásával - lefolytatja a jogosultsági ellenőrzést és a tartalmi értékelést az elhunyt támogatás igénylő és a támogatást igénybe venni kívánó örököse – több örökös esetében örökrészük arányában örökösei (továbbiakban együtt örökös) – vonatkozásában.

Az örökös abban az esetben jogosult a támogatás igénybevételére, amennyiben a lefolytatott jogosultsági ellenőrzés és tartalmi értékelés alapján az elhunyt támogatást igénylő részére a támogatói okirat kiadható lenne, és az értékelés eredményeként az örökös elérte a pozitív támogatói döntés szerinti ponthatárt.

Ha a felhívás szerint többszöri kifizetési igénylés benyújtására van lehetőség, és a támogatást igénylő halála esetén, legkésőbb a második kifizetési igénylés benyújtásáig a jogerős hagyatékátadó végzés nem kerül benyújtásra, úgy a támogatási jogviszony nem jön létre.

Függő jogi helyzet fennállása esetén az elhunyt örököse köteles nyilatkozni a támogatást igénylő által vállalt kötelezettségek teljesítéséről. Amennyiben az örökös az eljáró hatóság felhívása ellenére – a megadott határidőn belül - nem nyilatkozik, a támogatási jogviszony nem jön létre.”

Az 1. számú melléklet a magánjogi erdőgazdálkodó fogalmával került kiegészítésre.