2012 április 13. 00:00
Megjelent a Kormány 25/2012. (II.29.) Korm. Rendelete a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló Kormányrendelet módosításáról, amely módosítások a Kormányrendelet megjelenését követően már hatályba léptek.

A Kormányrendelet módosítása érinti:

- A pályázati eljárást;
- A támogatási szerződést;
- A támogatás kifizetést;
- A közbeszerzésekre vonatkozó szabályokat, melyeket a 2012. március 31-ét követően megindított közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni;
-  A kifogás benyújtására vonatkozó szabályokat;
- Az értesítés szabályait.
A megjelent pályázati útmutató a meghirdetéskor hatályos jogszabálynak megfelelően készült. Tekintettel arra, hogy a jelen közleményben szereplő rendelkezéseket a 25/2012. (II.29.) Korm. rendelet 57.§-a a folyamatban levő ügyekre is alkalmazni rendelte, a jogszabályváltozás alapján minden további intézkedés nélkül módosulnak a pályázati útmutató és támogatási szerződés jogszabályváltozással érintett rendelkezései.

A módosított Kormányrendelet az alábbi változásokat tartalmazza:

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, III. fejezet, 17. A támogatási kérelem
•    23/A. § (4)
A közreműködő szervezet a benyújtási határidőtől - folyamatos elbírálás esetén a projektjavaslat beérkezésétől - számított 7 napon belül írásban tájékoztatja a támogatást igénylőt a projektjavaslat befogadásáról (befogadó nyilatkozat).

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, III. fejezet, 18. A támogatási kérelem elbírálása
•    24. § (2)
A támogatásra vonatkozó döntés előkészítésének és meghozatalának eljárását
a) folyamatos meghirdetés esetében a beérkezés sorrendjében a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig,
kell lefolytatni.
•    25. § (6) Ha a pályázatban szereplő információ nem egyértelmű vagy ellentmondást tartalmaz és a felhívás lehetőséget nyújt tisztázó kérdés alkalmazására, a közreműködő szervezet tisztázó kérdést tehet fel, melynek megválaszolására legalább 3 napos határidőt kell biztosítani.
•    26. § (7) A támogatást igénylők a projektjavaslatuk értékelését a döntésről szóló tájékoztatás kézhezvételét követően megtekinthetik.

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, III. fejezet, 21. A támogatási szerződés, támogató okirat
•    34. § (2)
A kedvezményezett a támogatási szerződésbe foglalt következő nyilatkozatok nyújtására köteles:
a) a kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy nem minősül az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvény 6. §-a szerinti munkáltatónak,
b a kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy az államháztartásról szóló törvénynek megfelelően
ba) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
bb) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szól törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, vagy nem tartozik annak hatály alá, és
bc) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül,
c) a kedvezményezett azon nyilatkozata, hogy a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt nem áll,
d) a kedvezményezett azon nyilatkozata, hogy nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettség, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
e) a kedvezményezett kötelezettségvállalása arról, hogy - a projekt részbeli vagy egészbeli meghiúsulása, vagy a támogatás szabálytalan felhasználása esetén - a támogatást a közreműködő szervezet vagy az NFÜ döntésében, vagy a döntés ellen benyújtott jogorvoslat alapján hozott jogerős határozatban foglaltaknak megfelelően visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege
ea) az adott projektre vonatkozóan a kedvezményezett részére megítélt, de még ki nem fizetett támogatási összegbe beszámításra kerül, ennek hiányában
eb) a központi költségvetésből biztosított támogatásból - ha a kedvezményezett ilyen támogatásra jogosult - levonásra kerül.
•    35. § (1) Az NFÜ jogosult - a Ptk.-ban és a támogatási szerződésben meghatározott egyéb esetek mellett - a támogatási szerződéstől elállni, vagy támogatói okirat alkalmazása esetén a támogatás visszavonásáról rendelkezni, ha a következő feltételek közül legalább egy bekövetkezik:
a) a támogatói okirat kiállításától vagy a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg és a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben - esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett - nem rendeli meg, vagy az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg,
b) a támogatói okirat kiállításától vagy a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül a támogatás igénybevételét a kedvezményezett érdekkörében felmerült okból nem kezdeményezi, kifizetési kérelem benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki,
c) bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor vagy a támogatási szerződés megkötésekor vagy azt követően,
d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatói okiratban, támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved,
e) a kedvezményezett megszegi a támogatói okiratban vagy a támogatási szerződésben foglalt, vagy más jogszabályi kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni,
f) a kedvezményezett az adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,
g) a kedvezményezett részéről, vagy a kedvezményezettre tekintettel harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról az NFÜ által megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik.
•    35/A. § (1) Azon projektek esetében, amelyeknél a megvalósítás elmaradásának veszélye fennáll, az NFÜ jogosult a támogatási szerződéstől való elállást, illetve a támogatói okirat visszavonását megelőzően kockázatelemzés alapján egyedi cselekvési terv kidolgozását kérni és nyomon követni, a támogató által jogszabály, felhívás és támogatási szerződés alapján alkalmazható intézkedéseket - a támogatási szerződés módosításának kezdeményezésével egyidejűleg - alkalmazni, így különösen a projektmenedzsment költségeket csökkenteni vagy azok kifizetését feltételekhez kötni, projektfelügyelőt kirendelni, európai uniós fejlesztési forrásokhoz való hozzáférését ideiglenesen korlátozni. Mindezeket a projekt támogatási szerződésben vállalt üzemezéséhez való visszaállásig teheti meg.
(2) A projektfelügyelő a projektek megvalósulásának támogatása és végrehajtásának ellenőrzése érdekében biztosítja a sikeres projektmegvalósítás feltételeit azon adminisztratív, illetve menedzsment problémákkal küzdő, nemzetgazdasági, illetve abszorpciós szempontból kiemelt jelentőségű projektek esetében, amelyeknél fennáll a megvalósítás elmaradásának veszélye.
(3) Az NFÜ a projektek eredményes megvalósítása érdekében az (1) bekezdésben meghatározott projekt befejezéséig a 35. § (2) bekezdésében meghatározott módon korlátozhatja az érintett kedvezményezett további, az NFÜ által kezelt támogatási forrásokhoz való hozzáférését.
•    36. § (4) A támogatói okirat vagy a támogatási szerződés abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A módosítás nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott összegen felüli többlet költségvetésből nyújtott támogatás biztosítására, kivéve ha
a) jogszabály eltérően rendelkezik,
b) vis maior esemény következik be, vagy
c) a projekt elszámolható összköltsége az általános forgalmi adó mértékének emelése következtében megemelkedik és a megnövelt áfa-tartalommal benyújtott kifizetési igénylések alapján kifizetendő támogatás összegére az eredetileg megítélt támogatás nem nyújt fedezetet.
(4a) A (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben a kedvezményezett - az NFÜ honlapján közzétett kérelemminta kitöltésével, legkésőbb az utolsó kifizetési igénylés benyújtásával egyidejűleg - kezdeményezheti a támogatási szerződés módosítását, ha nem vagy csak részben jogosult az áfa levonására, ezért projektjét bruttó módon tervezte vagy arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható áfa összegét.
(4b) A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kedvezményezett nevét,
b) a támogatási szerződés számát,
c) a kérelmezett elszámolható összköltséget,
d) a kérelmezett támogatási összeget és
e) a költségnövekmény okait dokumentumokkal alátámasztva.
(4c) A kedvezményezett által biztosított saját forrás aránya a projekt támogatásának növelése esetén sem csökkenhet.
(4d) A (4) bekezdéstől eltérően, ha a projekt egy vagy több, a pályázati felhívásban meghatározott önállóan támogatható eleme már megvalósult, az NFÜ támogatási szerződés-módosítással kezdeményezheti a projekt műszaki tartalmának módosítását.

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, III. fejezet, 23. Közbeszerzés
•    37. § (1) Az ebben az alcímben meghatározott kötelezettségeket a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett teljesíti, és azok teljesítését biztosítja akkor is, ha a Kbt. alapján nem ő minősül ajánlatkérőnek.
(2) A kedvezményezett a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét - kiemelt és kistérségi programban meghatározott projektek esetében a részletes projektjavaslat benyújtását - követően az ezen alcím rendelkezései szerint köteles eljárni. Ha a kedvezményezett a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét - kiemelt és kistérségi programban meghatározott projektek esetében a részletes projektjavaslat benyújtását - megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, abban az esetben is az ezen alcím rendelkezései szerint köteles eljárni.
(3) Az ezen alcím szerinti közbeszerzési eljárások lefolytatásáért és Kbt. szerinti dokumentálásáért - a központosított közbeszerzés kivételével - a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett felelős. Ha a támogatás felhasználására központosított közbeszerzési eljárás alapján kerül sor, a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett felelős az eljárás során a pályázat, illetve a támogatási szerződés és a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet szerinti keretmegállapodáson alapuló egyedi szerződés összhangjának megteremtéséért, továbbá a támogatás felhasználásának ellenőrzése során az eljárás dokumentumai rendelkezésre bocsátásáért.
(4) Ha a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett az ezen alcímben foglalt kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti, és a felelőssége szabálytalansági eljárás keretében megállapításra kerül, a támogatási szerződés szerinti támogatás egy része vagy egésze visszavonható, kiemelt és kistérségi programban meghatározott projektek esetében az igényelthez képest csökkentett támogatás ítélhető meg.
38. § (1) Az európai uniós értékhatárokat el nem érő értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárás során a 39. §-t és a 39/A. §-t, az európai uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás esetében a 39/B-45. §-t kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában központosított közbeszerzési rendszer keretén belül lefolytatott keretmegállapodásos eljárás második része tekintetében a Kbt. 110. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a 110. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott eljárás értéke irányadó.
39. § (1) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás eredményéről, eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részteles indokáról hozott döntéséről a döntés meghozatalát követő napon, de legkésőbb az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldésével egyidejűleg értesíti a közreműködő szervezetet.
(2) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követő 5 napon belül megküldi a közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumot - jogorvoslati eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság döntését tartalmazó dokumentumot is - a közreműködő szervezet részére.
(3) A közreműködő szervezet a (2) bekezdés szerinti dokumentumokat - figyelemmel az egységes működési kézikönyvben foglaltakra is - közbeszerzési-jogi, támogathatósági és elszámolhatósági szempontú utóellenőrzésnek veti alá. A közreműködő szervezet a dokumentumok beérkezését követő 7 napon belül az ellenőrzés eredményéről a támogatást igénylőt, illetve a kedvezményezettet értesíti. A közreműködő szervezet az ellenőrzés eredményétől függően szabálytalansági eljárást folytat le, illetve jogorvoslati eljárást kezdeményez.
(4) Ha a közbeszerzési eljárásban utólagos ellenőrzés szükséges, azt a közreműködő szervezet folytatja le az utólagos ellenőrzés lefolytatásához szükséges valamennyi dokumentum kézhezvételét követő 30 napon belül.
39/A. § A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a szerződés-módosítást, valamint a szerződés-módosítást alátámasztó valamennyi dokumentumot a szerződés-módosítást követő 7 napon belül utóellenőrzés céljából megküldi a közreműködő szervezet részére. A közreműködő szervezet a dokumentumok beérkezését követő 15 napon belül elvégzi a közbeszerzési-jogi és elszámolhatósági szempontú ellenőrzést.
39/B. § (1) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően legalább 20 nappal a közbeszerzési dokumentumokat támogathatósági, elszámolhatósági, valamint közbeszerzési-jogi és műszaki szempontú minőségellenőrzés céljából a közreműködő szervezetnél nyújtja be.
(2) A közreműködő szervezet az EMIR-ben nem rögzített közbeszerzési dokumentumokat haladéktalanul továbbítja az NFÜ részére.
(3) A közreműködő szervezet a közbeszerzési dokumentumok beérkezésétől számított 7 napon belül megküldi a támogathatósági, elszámolhatósági szempontú észrevételeit a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett részére.
(4) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a támogathatósági, elszámolhatósági szempontú észrevételek alapján módosított közbeszerzési dokumentumokat - a támogathatósági, elszámolhatósági szempontú észrevételekben foglaltakkal egyet nem értése esetén a részletes írásbeli indokolással együtt - a támogathatósági, elszámolhatósági szempontú észrevételek közlésétől számított 5 napon belül a közreműködő szervezet részére megküldi.
(5) A közreműködő szervezet (4) bekezdés szerinti módosított közbeszerzési dokumentumok beérkezését követő 5 napon belül megküldi a támogatást igénylőnek, illetve a kedvezményezettnek a támogathatósági, elszámolhatósági szempontú ellenőrzésről szóló nyilatkozatát, és erről tájékoztatja az NFÜ-t.
40. § (1) Az NFÜ a közbeszerzési dokumentumok beérkezésétől számított 7 napon belül elvégzi a közbeszerzési dokumentumok közbeszerzési-jogi minőségellenőrzését, valamint - indokolt esetben - a közbeszerzési műszaki minőségellenőrzését, és az erről készített minőségellenőrzési jelentését a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett részére megküldi. Az NFÜ a határidőt - az indokok megjelölésével egyidejűleg - legfeljebb 7 nappal meghosszabbíthatja.
(2) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a minőségellenőrzési jelentés alapján módosított közbeszerzési dokumentumokat - a minőségellenőrzési jelentésben foglaltakkal egyet nem értése esetén a részletes írásbeli indokolással együtt - a minőségellenőrzési jelentés közlésétől számított 5 napon belül az NFÜ részére megküldi.
(3) Az NFÜ a (2) bekezdés szerinti módosított közbeszerzési dokumentumok beérkezését követő 5 napon belül minőségellenőrzési tanúsítványt állít ki és erről tájékoztatja a támogatást igénylőt, illetve a kedvezményezettet, valamint a közreműködő szervezetet.
(4) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a közbeszerzési dokumentumokat a közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítvány és a 39/B. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat figyelembevételével véglegesíti.
40/A. § (1) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett - figyelemmel a 37. § (3) bekezdésében foglaltakra is - a közbeszerzési eljárást abban az esetben indíthatja meg, ha az NFÜ a közbeszerzési dokumentumokat ellenőrizte, és erről a 40. § (3) bekezdése szerinti minőségellenőrzési tanúsítványt, továbbá a közreműködő szervezet a 39/B. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot állított ki. A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett az eljárás megindításával egyidejűleg az eljárást megindító végleges dokumentumot a közreműködő szervezet részére megküldi. A közreműködő szervezet, illetve az NFÜ egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági eljárás lefolytatásáról, illetve Kbt. szerint jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről.
(2) A közreműködő szervezet az EMIR-ben nem rögzített közbeszerzési dokumentumokat haladéktalanul továbbítja az NFÜ részére.
41. § (1) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a Kbt. szerinti bontási eljárás időpontjáról legalább 15 nappal korábban tájékoztatja az NFÜ-t. Az NFÜ a közbeszerzési eljárásba - a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett tájékoztatása alapján - megfigyelőt jelöl, erről a támogatást igénylőt, illetve a kedvezményezettet egyidejűleg értesíti.
(2) A megfigyelő az eljárásban a bíráló bizottsági üléseken való személyes részvétellel, illetve a közbeszerzési eljárás iratainak vizsgálatával jogosult részt venni.
(3) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a megfigyelőt a közbeszerzési eljárás lefolytatása során valamennyi eljárási cselekményről megfelelő időben írásban tájékoztatja, illetve az eljárás során keletkezett dokumentumokat, különösen a felvett jegyzőkönyveket, az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó dokumentumokat, jogorvoslat esetén az azzal összefüggésben keletkezett dokumentumokat, valamint az ajánlatkérői döntéseket, döntési javaslatokat tartalmazó dokumentumokat a megfigyelő részére - figyelemmel a 42. § (1) bekezdésében foglaltakra - megfelelő időben megküldi.
42. § (1) Az NFÜ a bírálati összegezés megküldését megelőzően, több szakaszból álló eljárás esetén valamennyi eljárási szakasz vonatkozásban - a 41. § (3) bekezdés szerinti dokumentumok kézhezvételét követő 15 napon belül - közbeszerzési szabályossági tanúsítványt állít ki, amelyet megküld a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett részére.
(2) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett - figyelemmel a 37. § (3) bekezdésében foglaltakra is - a közbeszerzési eljárást lezáró döntését akkor hozhatja meg, ha az NFÜ az eljárás lefolytatását ellenőrizte és erről közbeszerzési szabályossági tanúsítványt állított ki. A közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület a Kbt. szerinti írásbeli szakvélemény és döntési javaslat, valamint a közbeszerzési szabályossági tanúsítványban foglaltak figyelembevételével hozza meg az eljárást lezáró döntését.
(3) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a bírálati összegezést - annak megküldésével egyidejűleg - valamint - eltérő vélemény esetén - a közbeszerzési szabályossági tanúsítványban foglaltakkal kapcsolatos álláspontját az NFÜ részére megküldi. Az NFÜ egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági eljárás lefolytatásáról, illetve jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről.
43. § A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett részére támogatás csak az NFÜ támogató tartalmú minőségellenőrzési tanúsítványának, támogató tartalmú szabályossági tanúsítványának, valamint a közreműködő szervezet 39/B. § (5) bekezdése szerinti támogató nyilatkozatának a megléte esetén folyósítható.
44. § (1) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosításával kapcsolatban - a módosítást 30 nappal megelőzően - az NFÜ írásbeli véleményét kéri. A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a szerződést, a módosítás tervezetét, a módosítás indokolását, az indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot, a közreműködő szervezetnek a módosítással kapcsolatos előzetes jogi álláspontját, valamint a módosítás műszaki-szakmai szempontú indokoltságára vonatkozó nyilatkozatát tartalmazó dokumentumot az NFÜ részére egyidejűleg megküldi. Az NFÜ a szerződés módosításával összefüggésben további dokumentumok benyújtását is kérheti.
(2) Az NFÜ a szerződés módosítását közbeszerzési-jogi szempontból véleményezi.
(3) Az NFÜ a szerződés módosításával kapcsolatos véleményét a szerződés módosításával kapcsolatban benyújtott kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett részére.
(4) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a vélemény alapján módosított dokumentumokat - egyet nem értése esetén a részletes írásbeli indokolással együtt - a vélemény kézhezvételét követő 7 napon belül megküldi az NFÜ részére.
(5) Az NFÜ a további észrevételeiről a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett (4) bekezdése szerinti válaszának beérkezésétől számított 7 napon belül tájékoztatja a támogatást igénylőt, illetve a kedvezményezettet.
(6) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a módosított szerződést az (5) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő 5 napon belül megküldi az NFÜ részére. Az NFÜ egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági eljárás lefolytatásáról, illetve jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről.
(7) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett részére támogatás csak az NFÜ szerződés-módosításra vonatkozó támogató tartalmú véleménye megléte esetén folyósítható.
45. § Ha a közbeszerzési eljárásban, valamint a szerződés-módosítás kapcsán utólagos ellenőrzés szükséges, azt az NFÜ folytatja le az ellenőrzés lefolytatásához szükséges valamennyi dokumentum kézhezvételét követő 30 napon belül.
46. § (1) Az ezen alcím alkalmazása során a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett
a) a projektek megvalósítását és a kapcsolódó eljárások időbeli ütemezését az ezen alcímben meghatározott határidők figyelembevételével köteles tervezni és megvalósítani,
b) a dokumentumok megküldésével egyidejűleg köteles feltüntetni a beszerzés Kbt. szerinti becsült értékét, a szerződéshez rendelt elnevezést és a projekt azonosítószámát, és csatolni nyilatkozatát az egybeszámítási kötelezettség figyelembevételéről,
c) a dokumentumokat elektronikus formában küldi meg.
(2) Ha az NFÜ a 39/B-45. §-ban meghatározott határidőket elmulasztja, az ellenőrzést megtörténtnek kell tekinteni. Az NFÜ számára meghatározott határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, jogorvoslati, illetve szabálytalansági eljárás esetén az eljárás felfüggesztésének időtartama.

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, IV. fejezet, 27. Támogatás kifizetése
•    57. § (1) Támogatási előleg az Ávr.-ben meghatározott mértékben azon projektelemekre vehető igénybe, amelyekhez utófinanszírozást választott a kedvezményezett. A szállítói finanszírozású projektelemekre előleg akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett bruttó támogatásra jogosult államháztartási szerv és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ában foglalt feltételek teljesülnek.
(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően a támogatási előleg Ávr. 96. § (2) bekezdésben meghatározott legmagasabb százalékos mértékét a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével megemelheti
a) a Kormány által a vonatkozó akciótervben nevesített kiemelt projektek esetén, illetve
b) ha a kedvezményezett központi költségvetési szerv vagy annak intézménye, vagy állami többségi tulajdonban lévő gazdasági társaság.
(1b) A kedvezményezett a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházás, építési koncesszió tárgyú közbeszerzési eljárásokban köteles biztosítani a szállító részére előleg igénylésének lehetőségét.
(1c) Az NFÜ a szállítói előleg kifizetését független, az NFÜ által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti.
•    59. § (4) A kedvezményezett által a hiánypótlásra igénybe vett időtartam az előre nem tervezett, előre nem látható okok miatt lefolytatott rendkívüli helyszíni ellenőrzés, a támogatási szerződés módosítása, a szabálytalansági gyanú kivizsgálására tett intézkedések, valamint az év végi zárási és év eleji számlanyitási folyamatok - az NFÜ honlapján közlemény formájában közzétett - időtartama a (2) és (3) bekezdésben meghatározott időtartamba nem számítanak bele. A támogatási szerződés módosítása esetén a módosítás ideje alatt - egyszeri elszámolás és a záró elszámolás esetén benyújtott kifizetési kérelmek kivételével - a változással nem érintett költségvetési sorok tekintetében a kifizetések nem kerülnek felfüggesztésére, kivéve, ha a szerződés-módosítás tartalmaz az alapadatokban bekövetkező változást is.

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, V. fejezet, 33. Kifogás
•    81. § (1) A támogatást igénylő vagy a kedvezményezett a pályázat benyújtásának időpontjától a támogatási jogviszony időtartama alatt a közreműködő szervezet döntése ellen a közreműködő szervezetnél az NFÜ-nek címzett, az NFÜ döntése ellen az NFÜ-nél a fejlesztéspolitikáért felelős miniszternek címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, vagy a felhívásba, illetve a támogatási szerződésbe ütközik.
(2) A kifogás benyújtására a kifogásolt döntésről való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül egy alkalommal, az indokok megjelölésével van lehetőség.
(3) Kifogás benyújtásának nincs helye a szabálytalanságot megállapító döntés (a továbbiakban: szabálytalansági döntés) és a 34. alcímben meghatározott jogorvoslati eljárást lezáró döntés ellen.
(4) A kifogás elbírálásáig a kifogásban foglaltakkal összefüggő eljárási határidők nyugszanak.
(5) A támogatást igénylő által a kifogással érintett pályázatnak a kifogás elbírálásának ideje alatt történő ismételt benyújtását, valamint a kifogással érintett pályázatra vonatkozó támogatási szerződésnek a kifogás elbírálásának ideje alatt történő megkötését a kifogásban foglaltak kivizsgálása iránti igényről való lemondásnak kell tekinteni.
(5a) A kedvezményezett által a kifogással érintett döntés alapjául szolgáló eljárási cselekménynek a kifogás elbírálásának ideje alatti megismétlése a kifogásban foglaltak kivizsgálása iránti igényről való lemondásnak kell tekinteni.
(6) A kifogás kivizsgálásában, illetve elbírálásában nem vehet részt az, aki a kifogás által érintett projektkiválasztási eljárásában, illetve a támogatói döntés előkészítésében részt vett.
82. § (1) A kifogást érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha
a) a kifogást a 81. § (2) bekezdése szerinti határidőn túl terjesztették elő,
b) a kifogást nem az arra jogosult terjeszti elő,
c) korábbival azonos tartalmú, ismételt kifogást terjesztenek elő,
d) a kifogás nem tartalmaz a megsértett jogszabályban, a felhívásban vagy a támogatási szerződésben foglalt rendelkezésre történő hivatkozást.
(2) Ha érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak nincs helye, a kifogást a beérkezésétől számított 30 napon belül kell elbírálni. Az elbírálás határideje egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható, erről a határidő lejárta előtt tájékoztatni kell a kifogás benyújtóját.
(3) A közreműködő szervezet a döntése ellen benyújtott kifogás esetén
a) a kifogásban foglaltaknak, az annak beérkezésétől számított 10 napon belül helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról, és erről haladéktalanul értesíti a támogatást igénylőt vagy a kedvezményezettet, valamint az NFÜ-t, vagy
b) a kifogást és az abban foglaltakkal kapcsolatos írásbeli szakmai álláspontját az annak alátámasztására szolgáló dokumentumokkal együtt a kifogás beérkezésétől számított 10 napon belül megküldi az NFÜ-nek elbírálásra.
(4) Az NFÜ a döntése ellen benyújtott kifogás esetén
a) a kifogásban foglaltaknak, az annak beérkezésétől számított 10 napon belül helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról, és erről haladéktalanul értesíti a támogatást igénylőt vagy a kedvezményezettet, valamint a közreműködő szervezetet, vagy
b) a kifogást és az abban foglaltakkal kapcsolatos írásbeli szakmai álláspontját az annak alátámasztására szolgáló dokumentációval együtt a kifogás beérkezésétől számított 10 napon belül megküldi a fejlesztéspolitikáért felelős miniszternek elbírálásra.
(5) Az NFÜ, vagy a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter részére elbírálásra megküldött kifogással kapcsolatban az NFÜ, vagy a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter a következő döntéseket hozhatja:
a) a kifogásban foglaltaknak helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról,
b) a kifogást indokolt döntésével elutasítja.
(6) Az NFÜ, illetve a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter a kifogás tárgyában hozott döntésről az indokok megjelölésével értesíti a támogatást igénylőt vagy a kedvezményezettet, a közreműködő szervezetet és az NFÜ-t.
(7) A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének nincs helye.
82/A. § (1) A kifogást annak előterjesztője a kifogást elbíráló döntés meghozataláig erre irányuló írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja.
(2) Visszavonás esetén a kifogás elbírálására jogosult szervezet az eljárást megszünteti.

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, VIII. fejezet, 48. Egyéb technikai rendelkezések
•    120. § (1) Az elektronikus alkalmazás útján megküldött dokumentumot az átvétel visszaigazolásával kell kézbesítettnek tekinteni.
(2) Ha a dokumentum elektronikus alkalmazáson keresztül történő átvételének visszaigazolása a küldés napját követő hét napon belül nem történik meg, a dokumentumot - az ellenkező bizonyításig - kézbesítettnek kell tekinteni.
(3) Postai úton történő kézbesítés esetén a küldeményt hivatalos iratként kell feladni és átvételének napján kell kézbesítettnek tekinteni.
(4) Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át, az értesítést a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni.
(5) Ha a postai úton kézbesített küldemény „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az értesítést - az ellenkező bizonyításig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik napon kézbesítettnek kell tekinteni.
(6) Az elektronikus alkalmazás útján megküldött tájékoztatást nyomtatott formában nem kell dokumentálni.

Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét, hogy a fentieken túl módosult a pályázatok elbírálására nyitva álló határidő, melynek részletes szabályozását a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 27. §-a tartalmazza.

 

Kapcsolódó pályázatok