A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése – Az I. NFT ROP 3. prioritásának ex-post értékelése

A Magyar Értékelő Konzorcium az NFÜ megbízásából 2010-ben ex-post értékelést végzett az I. NFT Regionális Operatív Programjának 3. prioritásáról. A prioritás célja a helyi közigazgatás és a civil szervezetek humán kapacitásának fejlesztése, a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának bővítése, a munkavállalók regionális piaci igényekhez jobban illeszkedő szakmai ismereteinek bővítése és a regionális tudásközpontok kialakítása volt.

Az értékelők megállapítása szerint a prioritás létező, megoldandó társadalmi problémákra adott válaszokat. A prioritás szerteágazó és kísérleti jellegű volt, olyan beavatkozásokat támogatott, melyek integráltan igyekeztek megjeleníteni az ESZA és ERFA eszközeit. A kísérleti jellegből és a korábbi tapasztalatok hiányából fakadóan a finanszírozással kapcsolatos tervek nem voltak kellőképpen átgondoltak, így egyes esetekben egyszerre jelent meg a rendszerben a túl- és az alulfinanszírozás.

A ROP 3. prioritás tapasztalatai a következő területeken adaptálhatók a fejlesztéspolitika jelenlegi irányához:

•    A hiányszakmák, illetve szükséges szakmai továbbképzések regionális vállalati (gazdasági) igényekre reagáló felmérése, a képzési kínálat megszervezése, a képzések lebonyolításának jó, a piaci versenynek is teret hagyó gyakorlata.

•    Értékteremtő munka és az erre való felkészülés lehetőségének megteremtése hátrányos helyzetű térségek, települések, illetve munkavállalói célcsoportok számára a szociális gazdaság eszközeivel.

•    A turisztikai ágazatban a kínálat, és ezáltal a foglalkoztatás bővítése a Turisztikai Desztináció Menedzsment eszközével

•    Az egyéni kompetenciák piaci igényekhez igazodó fejlesztése a felsőoktatás és a vállalati szektor közötti együttműködés építése révén

 

A fenntartható fejlődés, mint horizontális elv érvényesülése a Regionális Operatív Programban


Az értékelést az NFÜ megbízásából a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának Békéscsabai Osztálya készítette el 2007. végére. Az értékelés célja a fenntarthatóság (fenntartható fejlődés) elveinek horizontális érvényesülése volt a 2004-2006-os Regionális Fejlesztési Operatív Programban. Az értékelés főképp dokumentumelemzésen (Regionális Fejlesztési Operatív Program és ROP Program-kiegészítő dokumentum, Környezeti Fenntarthatósági Útmutató, Stratégiai Környezeti Vizsgálat és a pályázati útmutatók) és esettanulmányokon (a VÁTI Kht által kiválasztott projektek)  alapul. A fenntarthatóság fogalmának tisztázása után intézkedésenként veti össze a tervdokumentumokat a szakértők által kialakított fenntarthatósági szempontokkal.
Az értékelés összességében pozitívan ítéli meg az operatív programot, bár több helyen komoly hiányosságokról számol be. Emellett számos javaslatot is megfogalmaz a 2007-2013-as időszakra vonatkozóan.

Az értékelők által tett fő megállapítás:

 • A Regionális Operatív Program turizmussal és város-rehabilitációval kapcsolatos intézkedései alapvetően kielégítik a fenntarthatóság elvének környezeti szempontú vonatkozásait, azonban sokkal mélyebb, valóban horizontális elveken érvényesülő, a mainál szerteágazóbb, szélesebb körben is értelmezhetőbb szempontokat kell, hogy kielégítsenek.

Az értékelők által tett fő javaslatok:

 • Az értékelési rendszerben rendkívül széles körben kellene alkalmazni a környezetpolitikai célokat. Lehetőség szerint azokat, amelyek a szigorúbb határokat szabják. A környezetpolitikai céloknál célszerű lenne már olyan célokat is megfogalmazni, melyek elérését a jogszabályok csak későbbi időpontban teszik kötelezővé.
 • A későbbiekben a programozás folyamatában alulreprezentáltan megjelenő környezeti magatartásra vonatkozó elveknek (az életmódválasztás lehetőségeinek megőrzése, a helyi erőforrások a helyiek hasznát szolgálják, a régió nem korlátozhat más régiót és a fenntarthatóság elveinek erkölcsi normává válása) a szigorúbb érvényesítése szükséges.
 • A fenntarthatósági üzenetek legyenek témára szabottak, az adott pályázat témájához igazítottak. A központi fenntarthatósági értékelési kritériumok és fenntarthatósági kézikönyvek helyett, vagy azok kiegészítéseként, az egyes operatív programokra, vagy akár egyes prioritásokra készüljön speciális fenntarthatósági értékelési kritérium és útmutató.
 • A projektmenedzsmenttel támasztott kritériumok között preferenciát élvezzen, ha a menedzser rendelkezik olyan végzettséggel, mely feltételezi a fenntarthatósági ismereteket (környezetmérnök, geográfus), illetve ha menedzsment szervezet korábban e téren gyakorlatot szerzett.
 • A folyamatos tervezés, azaz az operatív programokhoz tartozó akciótervek készítése és frissítése során (kétévente) az eddigieknél hangsúlyosabban figyelembe kell venni a fenntarthatósági szempontokat.

Az esélyegyenlőség, mint horizontális elv érvényesülése - az NFT ROP hatékonyságjavítását célzó értékelés


A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Békéscsabai Osztálya 2007. végén elkészítette az esélyegyenlőség, mint horizontális elv érvényesülése a Regionális Fejlesztés Operatív Programban c. értékelését. Az értékelés fókusza kettős volt. Egyrészt vizsgálta az esélyegyenlőséget, mint horizontális elvnek az érvényesülését a Regionális Fejlesztési Operatív Program keretén belül, másrészt feltárta a ROP keretében megvalósuló projektek esélyegyenlőségre gyakorolt hatásmechanizmusát.

A programszintű értékelés fő megállapításai:

 • A ROP célkitűzései a közösségi politikákban meghatározott esélyegyenlőségi célok közül elsősorban az alábbiakhoz kapcsolódva járulhatnak hozzá az esélyegyenlőség javításához:
  o az emberi jogok csorbulásának megelőzése,
  o a döntéshozásból való kizárás megszüntetése,
  o a gazdasági függőség megszüntetése,
  o a tudáshoz és az információkhoz való hozzájutás,
  o az egészséghez való jog biztosítása,
  o a javakhoz való hozzáférés, az erőforrások feletti rendelkezés biztosítása és a
  o a területi különbségek mérséklése.
 • Az egyes célcsoportokra összegezve a várható esélyegyenlőségi célok a dokumentumokban nem jelentek meg, azokban külön hatáselemzés nem történt.
 • A programozásban törekedtek az esélyegyenlőség biztosítására az irányítás és menedzsment felépítése során. A célcsoportok közül a romák és a fogyatékkal élők képviselőinek bevonása követhető, a monitoring bizottságban azonban nőszervezet nem található. (A nők képviseletére nem szervezeteiken keresztül, hanem a testületbe 30%-ban bekerülő nők közvetlen reprezentációjával került sor.)
 • A ROP dokumentumai az esélyegyenlőség terén részint az EU, részint a hazai esélyegyenlőségi politika által kirótt kötelező feladatokat teljesítették, ám a pályázók figyelmének felkeltése, az esélyegyenlőség problémáinak beazonosítására és a megoldás lehetőségeinek keresésére való ösztönzése terén csak kevés sikert tudtak elérni.


A projektszintű értékelés fő megállapításai:

 • Az elemzésbe bekerült projektek igazolják, hogy a ROP bármely prioritásához kapcsolódó projektek működhetnek az esélyegyenlőségi elvek.
 • Az esélyegyenlőségi hatások számbavétele a rendelkezésre álló információ alapján nem, vagy csak jelentős becslésekkel végezhető el, mivel a tervezés során nem készültek esélyegyenlőségi hatásvizsgálatok, nincs „viszonyítási alap”, a projektmenedzserek nagyobb része nem tudott a hatások objektív mérésére alkalmas információt adni.

A ROP turizmusfejlesztési intézkedéseinek értékelése


Az értékelést a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának Dunántúli Tudományos Intézete készítette el 2007. végére. Az értékelés célja a Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) ’1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése’ és ’1.2 Turisztikai fogadóképesség javítása’ intézkedések végrehajtásának értékelése, s a hatékonyságot növelő javaslatok megfogalmazása volt. A fő módszertan a dokumentumelemzés, valamint a projektmenedzserekkel való interjúk, és az RFÜ-k munkatársainak kérdőíves megkérdezése, valamint EMIR (indikátor) adatok elemzése volt.
Az értékelés először röviden elemzi a hazai turisztika helyzetét, majd komplex módon régiókra és intézkedésekre bontva is vizsgálja a turisztikai beavatkozások hatékonyságát és konkrét javaslatokat fogalmaz meg a végrehajtási rendszerrel, illetve a kiírásokkal kapcsolatban is.

Az értékelők által tett fő megállapítások:

 • Az intézkedések kialakításánál hiányzott a kreativitás.
  A projektek nem illeszkedtek megfelelően a régiók turizmusfejlesztési stratégiáihoz, azoknak nagyrészt egyszerű szálláshely-fejlesztések voltak.
 • A projektek nyomon követése az EMIR-en keresztül, értelmezési különbségek és a feltöltöttség alacsony szinte miatt nehéz volt.
 • A fejlettebb régiók a támogatáshatékonyság terén jobban teljesítettek mindkét intézkedés esetében, még akkor is, ha figyelembe vesszük a két régiócsoportra vonatkozó eltérő pályázati feltételeket.

Az értékelők által tett fő javaslatok:

 • Fontos lenne az EMIR adatfeltöltési eljárások és módszerek egységesítése, valamint adatfeltöltési határidők megadása, hogy az EMIR valóban naprakész és megbízható információforrásként funkcionálhasson, és valóban elősegítse a programok által generált társadalmi és gazdasági hatások vizsgálatát.
 • Az adminisztráció bonyolultságát jelentősen csökkenteni kellene.
 • A pályázati kiírás legyen világosabb és használjon jól definiált fogalmakat.

A Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP 2.2) A városi területek rehabilitációját célzó intézkedéseinek értékelése

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából az MTA RKK 2007. végén elkészítette az NFT ROP 2.2 "Városi területek rehabilitációja" intézkedés hatékonyságjavítását célzó értékelését. Az értékelés célja a Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP 2.2) „ A városi területek rehabilitációját célzó intézkedések vizsgálata volt. Az értékelés magába foglalta a városi és barnamezős területek rehabilitációjának fogalmi és szakirodalmi megalapozását, az európai uniós, de főként az eddigi hazai fejlesztések tapasztalatainak összegyűjtését. Mindez azt a célt szolgálta, hogy a hasonló feladatokat megfogalmazó új pályázatok a jelenleginél sikeresebbek legyenek, a települések szélesebb körét érjék el, és jobban közelítsenek az önkormányzatok által megfogalmazott igényekhez.

Az értékelők megállapították, hogy:

 • A városrehabilitációval foglalkozó pályázati rendszer céljairól és sikeréről a 35 városban elkészített interjúk és a terepbejárások legfontosabb és lényegében egybehangzó megállapítása, hogy a pályázati kiírás találkozott az önkormányzatok igényeivel, és egy-két kivételtől eltekintve a projektek sikeresen le is zárultak.
 • A megvalósult beruházások szinte mindenütt, a kisebb városokban jelentősen javították, formálták a települések arculatát.
 • A megvalósított közterület-fejlesztések és épület rekonstrukciók hozzájárultak a települési identitás erősítéséhez, illetve a közszolgáltatások színvonalának növeléséhez, a városi gazdaság stimulálásához (egyes projektek esetében a turizmus fellendítéséhez), vagyis az élhetőbb települések kialakulásához.
 • A pályázat – a városrehabilitáció alapvető eszméjének megfelelve – a leromlott, elhanyagolt lakókörnyezetek megújítását célozta, a megvalósult beruházások nagy része (az elnyert összeget és a pályázatok számát tekintve is több mint a fele) viszont főleg a városközpontokra koncentrált.
 • Ugyanilyen sajátosság az is, hogy ugyan a nyertes pályázatok mindegyike megfelelt a horizontális célkitűzéseknek, azonban szinte sehol sem váltak az esélyegyenlőség, környezeti fenntarthatóság céljai a beruházások lényegi mozgatóivá, inkább kötelezően „letudandó” feladatot jelentettek.

Indikátorok tervezése, mérése és teljesítése – elemzés és módszertan készítése az NFT ROP hatékonyságjavítását célzó értékelő tanulmányhoz

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a MTA Regionális Kutatások Központjának Nyugat-Magyarországi Tudományos Intézete 2007. végén elkészítette az NFT ROP monitoring rendszerét és indikátorainak fejlesztését célzó értékelését. A vizsgálat célja az NFT ROP monitoring rendszerének átvilágítása volt a 2004–2006 közötti programozási időszakban strukturált személyes interjúkkal és dokumentumelemzéssel.

Az értékelők megállapították, hogy:

 • A program szintű indikátorok esetében a ROP monitoringjához meghatározott indikátorok csak részben alkalmasak a ROP célkitűzéseinek megvalósulását megfelelően bemutatni, mérni.
 • Szinte minden esetben többségben vannak az output indikátorok, és jóval nagyobb hangsúlyt kellene már intézkedés szinten is helyezni az eredményindikátorokra.
 • A ROP program szintű indikátorai egyértelműen csak a hatásosság irányába történő értékelést teszik lehetővé (tényleges és várt outputok, eredmények, hatások összehasonlítása), a hatékonyság szempontja ezzel szemben sehol nem szerepel.
 • Az értelmezési és méréstechnikai problémák, ellentmondások minden intézkedésnél előfordultak.
 • A megkérdezettek többsége az egyeztetési folyamatok végére kiformálódó mérőszámokkal elégedett.

 

A Regionális
Operatív Program (ROP 2.1) Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek
elérhetőségeinek javítása intézkedés ex-post értékelése

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából az AAM
Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. 2008-ban elkészítette a ROP 2.1 „Hátrányos
helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségeinek javítása intézkedés” ex-post
értékelését. Az értékelés célja a közút- és tömegközlekedés fejlesztési
projektek esetében a vizsgálatra alapozott megállapítások és javaslatok
bemutatása volt. A projektek vizsgálata a relevancia, az eredményesség, a
hatékonyság és a fenntarthatóság szempontjából történt.

Az értékelők által tett fő megállapítások:

 • A
  fejlesztési konstrukció indokolt volt, mert az alapprobléma valóban
  létező, érzékelhető az adott területeken. Az intézkedés hiánypótló jellegű
  volt és releváns fejlesztést valósított meg.
 • Értékelés
  komponensenként:
  • ROP 2.1.1. komponens:
 • A
  komponens projektjei szignifikánsan javították az érintett utak műszaki állapotát,
  az érintett települések elérhetősége és az  érintett viszonylatok baleseti statisztikái
  javultak.
 • Azokban
  a kistérségekben, ahol más fejlesztések (pl.: turisztika) megteremtették a
  szükséges egyéb feltételeket, az útfejlesztés kimutatható módon járult hozzá a
  foglalkoztatás fejlesztéséhez, így az adott térség leszakadásának
  csökkentéséhez.
  • ROP 2.1.2. komponens:
 • A
  komponens projektjei hatásosan járultak hozzá az adott települések
  gazdasági és foglalkoztatási helyzetének és a környezeti állapot javításához;
   • ROP 2.1.3. komponens:
  • A
   komponens projektjei mindenhol, önmagukban indokolt, hasznos fejlesztéseket
   valósítottak meg, azonban a projektek hatásai önmagukban nem voltak képesek
   változtatni a kedvezőtlen, alapvető trendeken.

   

  • Összességében
   kijelenthető, hogy a fejlesztési konstrukció elérte a kitűzött célokat,
   viszont néhány kevésbé fontos „technikai” jellegű cél nem teljesült. Más
   jellegű bírálati rendszerrel az intézkedés eredményesebb lett volna.
  • A
   projektek költséghatékonysága megfelelt a benchmark értékek alapján támasztható
   elvárásoknak.
  • Humán-erőforrás
   és technikai értelemben a fenntarthatóság biztosított, ugyanakkor a
   karbantartásra fordítható források elégtelensége az infrastruktúra
   fenntarthatóságát veszélyezteti.

  Az értékelők által tett fő javaslatok:

  • Az
   Egységes Regionális Közlekedés Fejlesztési Tervek elkészíttetése lenne
   szükséges régiónként és az ezek által meghatározott prioritáslistát a következő
   pályázati/tervezési felhívásban érvényesíteni kellene.
  • Az
   ipari parkhoz, turisztikai fejlesztésekhez kapcsolódó és integrált
   projektek preferálása szükséges a közlekedésfejlesztési fejlesztéseknél.
  • A
   jövőben célszerű lenne az indikátorrendszer bővítése és az elszámolható
   költségek körének bővítése.

  A Regionális
  Operatív Program (ROP 2.3) Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények
  infrastrukturális fejlesztése intézkedés ex-post értékelése

  A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából az AAM
  Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. 2008-ban elkészítette a ROP 2.3 „Óvodák és
  alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése intézkedés”
  ex-post értékelését. Az értékelés célja a fejlesztési projektek esetében a
  vizsgálatra alapozott megállapítások és javaslatok bemutatása volt. A kutatás a
  következő négy hipotézis csoport mentén történt: relevancia, eredményesség,
  hatékonyság, fenntarthatóság.

  Az értékelők által tett fő megállapítások:

  • A
   fejlesztési konstrukció indokolt volt, mert az alapprobléma valóban
   létező, érzékelhető az adott területeken. Az intézkedés statisztikailag is
   mérhető módon javította az intézmények infrastrukturális helyzetét, ami
   hozzájárult a leszakadás mértékének csökkentéséhez.
  • A
   projektek szignifikánsan javították az érintett intézmények
   infrastrukturális helyzetét, aminek köszönhetően érdemben csökkent a
   zsúfoltság.
  • A
   minőségi infrastruktúra-elemek fejlesztésével, a módszertani fejlesztéssel
   az intézményben tanuló gyermekek esélyei nőttek a továbbtanulásra.
  • A
   nyílt pályázati forma, a két Közreműködő Szervezet igénybevétele, a
   viszonylag bonyolult adminisztratív követelmények más fejlesztési
   konstrukciókhoz mérten többlet erőforrásokat követeltek meg a Közreműködő
   Szervezetektől és a kedvezményezettektől és a támogatási döntés
   megszületéséig eltöltött idő is meghaladta az elvárható értéket.
  • Jelentős
   problémát okozott a keret kimerülése után befogadott és elbírált
   pályázatok magas száma, amely jelentős erőforrásokat kötött le mindkét
   oldalon.
  • A
   humán erőforrás terén és technikai értelemben is a fenntarthatóság
   biztosított, ugyanakkor a kihasználtsági mutatók értékei a jelenlegi
   finanszírozási tendencia mellett a fenntarthatóságát veszélyeztethetik.

  Az értékelők által tett fő javaslatok:

  • A
   jövőben szükséges a nagyobb területi léptékű pályázatok előírása valamint az
   igényfelmérés és intézményfejlesztési terv megkövetelése.
  • Azokat
   az infrastruktúra-fejlesztési projekteket kellene preferálni, amelyek
   párhuzamos módszertani (és adott esetben szociális) fejlesztésekkel együtt
   kerülnek benyújtásra.
  • Mivel
   az óvodai, iskolai infrastruktúra fejlesztési projektek előkészítése a
   lehetőségekhez képest jelentős erőforrásokat követelt meg az
   önkormányzatoktól, az elkövetkezőkben javasolt a kétfordulós támogatási
   konstrukció alkalmazása.
  • A
   bírálati szempontrendszerben célszerű megjeleníteni a továbbtanulási
   szerkezetet és a hátrányos helyzetű tanulók arányát.
  • Az
   eredményesség érdekében javasolt az indikátorrendszer módosítása, a pályázatok
   kiválasztási folyamatának átvilágítása, az elszámolható költségek körének
   bővítése, valamint az EMIR hibáinak kivizsgálása, a rendszer javítása,
   vagy újrafejlesztése.